Theses 

Hodnocení cestovního ruchu a rekreačního potenciálu vybraného území CHKO Žďárské vrchy – Bc. Klára Václavková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Václavková

Diplomová práce

Hodnocení cestovního ruchu a rekreačního potenciálu vybraného území CHKO Žďárské vrchy

Evaluation of recreational potential and potential of tourism in the selected area of the Protected Landscape Area Zdar Hills

Anotace: Diplomová práce se zabývá hodnocením rekreačního potenciálu a potenciálu cestovního ruchu ve vybraném území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Práce obsahuje literární rešerši na téma "Cestovní ruch", "Udržitelný cestovní ruch", "Rekreace" a "Metodiky hodnocení rekreačního potenciálu krajiny a potenciálu cestovního ruchu v České republice a v zahraničí". V praktické části práce je popsána charakteristika zájmového území, za které bylo zvoleno katastrální území Nového Města Na Moravě. Zájmové území je hodnoceno z hlediska potenciálu cestovního ruchu dle vybrané metodiky hodnocení potenciálu cestovního ruchu od Bíny (2002). Na závěr byla provedena SWOT analýza zájmového území a na základě zjištěných informací byla navržena opatření k optimalizaci využití rekreačního potenciálu vybraného území.

Abstract: This diploma thesis deals with the evaluation of recreational potential and potential of tourism in the selected area of the Protected Landscape Area Zdar Hills. Thesis includes a literary research on "Tourism", "Sustainable Tourism", "Recreation" and "Methodology of evaluation of the recreational potential of the landscape and the potential of tourism in the Czech Republic and abroad". The practical part of the thesis describes the characteristics of the area of interest for which the cadastral area of New Town in Moravia was chosen. The area of interest is evaluated from the point of view of tourism potential according to selected methodology of evaluation of tourism potential by Bina (2002). Finally, a SWOT analysis of the area of interest was carried out and on the basis of the information obtained, measures were proposed to optimize the recreational potential of the selected area.

Klíčová slova: Cestovní ruch, Udržitelný cestovní ruch, Rekreace, Metody hodnocení rekreačního potenciálu a potenciálu cestovního ruchu, Bína (2002), Žďárské vrchy, Nové Město na Moravě

Keywords: Tourism, Sustainable tourism, Recreation, Methods of evaluation of recreational potential and potential of tourism, Bina (2002), Zdar Hills, New Town in Moravia

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
  • Oponent: Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/57128 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz