Bc. Kateřina Vítková

Master's thesis

StarDance jako globální televizní formát: komparativní analýza české a britské verze pořadu s důrazem na efekty glokalizace a kulturní hybridizace

StarDance as a Global Television Format: a Comparative Analysis of the Czech and British Versions of the Program Focused on Glocalization and Cultural Hybridization Phenomena
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá domestikací globálních televizních formátů v konkrétním kulturním prostředí. Představuje případovou studii televizního formátu Strictly Come Dancing, jež byl pod názvem StarDance… Když hvězdy tančí importován do českého prostředí. Cílem práce je vysledovat, nakolik národní vysilatel pořad přibližuje českému kulturnímu prostředí a jakým způsobem zde pracuje s kulturními …more
Abstract:
This diploma thesis deals with domestication of global television formats in a specific cultural environment. It presents a case study of the Strictly Come Dancing television format that was imported to the Czech environment under the title StarDance... When the stars dance. The aim of our work is to trace how much the national broadcasters modify the program to fit it into the Czech cultural environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií