Theses 

Ošetřovatelská péče o dárce orgánů na oddělení ARO. – Zuzana KLIVANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana KLIVANOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o dárce orgánů na oddělení ARO.

Nursing of organ donors at the Department of the Anesthesiology and Resuscitation.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o dárce orgánů na oddělení ARO, především prací sestry v souvislosti s touto problematikou. Jsou situace, kdy transplantace je jediná možnost k záchraně života někoho druhého a nezbytně důležitá je proto celková péče o dárce, ať už se to týká hygieny, převazu invazivních vstupů, ale také vyšetření k diagnostice smrti mozku, které jsou nejen časově náročné, Sestra se musí smířit i s tím, že veškeré úsilí, které do toho vložila, se týká pacienta, který umře, ale může zachránit plno jiných životů. Celá problematika transplantace je velmi dlouhý proces celé řady výkonů, který se týká lékařů z mnoha oborů, ale i sester, které se na tom podílí nemalou mírou. Sestra má celkovou zodpovědnost za pacienta v poskytování ošetřovatelské péče, pracuje bez dohledu a odpovídá za péči. Práce sestry se neobejde bez kvalitních znalostí týkající se nejen této problematiky, ale také celé intenzivní péče. Sestra je plnohodnotný člen celého týmu, protože právě ona tráví u pacienta veškerý čas a všechny nežádoucí problémy musí vyhodnotit a hlásit lékaři.Teoretická část práce se zabývá problematikou odběru orgánů od pacientů s diagnostikovanou smrtí mozku. Věnuje se historii transplantací, právní úpravě odběrů orgánů, tkání a etice transplantace. Dále je popsaná diagnostika smrti mozku klinickými vyšetřovacími metodami a přístrojovými metodami. V poslední kapitoly se zmiňují o monitoraci dárce orgánů v intenzivní péči, o ošetřovatelské péči o dárce orgánů a ošetřovatelské péči o mrtvé tělo. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak probíhá znalost ošetřovatelské péče o dárce orgánů na oddělení ARO. Pro práci byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První otázkou je jakým způsobem probíhá ošetřovatelská péče o dárce orgánů na oddělení ARO. Druhá výzkumná otázka se týká zjištění, jakých chyb se sestry dopouští při ošetřovatelské péči o dárce orgánů na oddělení ARO. Praktická část této práce obsahuje výsledky kvalitativního šetření, které bylo provedeno na oddělení ARO Nemocnice České Budějovice a.s. formou polostrukturovaného rozhovoru. K rozhovoru bylo předem přepraveno 16 otázek, které byly tvořeny za pomocí odborné literatury. K výzkumnému šetření bylo potřeba souhlasu hlavní sestry nemocnice. Poté bylo osloveno osm předem vybraných sester pracující na oddělení ARO. Výsledky rozhovoru byly zaznamenávány nepřímým přepisem a poté zpracovány technikou papír a tužka. Podrobnou analýzou dat vznikly kategorie Základní ošetřovatelská péče, Práce sestry při diagnostice smrti mozku, Práce sestry při souvislosti s dárcovstvím orgánů. Ke každé kategorii byly dále vytvořeny podkategorie, které jsou znázorněny v diagramech. V rozhovoru byly zmíněny i otázky, které nelze zařadit do kategorií, tak jsou znázorněny v tabulkách. Poslední otázka byla položena z etického hlediska, které je nezbytně důležité v této problematice. Závěry bakalářské práce ukazují, jak je poskytovaná ošetřovatelská péče o dárce orgánů na oddělení. Výzkumem bylo zjištěno, že hygienická péče, převazy invazivních vstupů, monitorace vitálních funkcí se nikterak neliší od péče o jiného akutního pacienta. Péče se v nemocnici řídí dle platných standardů a všechny tázané sestry tyto předpisy dodržují a snaží se poskytnout co nejkvalitnější péči. U poskytování ošetřovatelské péče o mrtvé tělo se největší mírou podílí sestra. Je to nedílná součást celého transplantačního programu. V případě specifik při diagnostice smrti mozku, sestry správně odpovídali, jaké metody se využívají. Sdělili, jaké odběry biologického m

Anotace: ateriálu jsou potřebné, že diagnostika smrti mozku se provádí pomocí klinických a přístrojových vyšetřovacích metod. Komunikace s koordinačním centrem transplantací a odběrů orgánů se řídí zákonem č. 285/2002 Sb. Je povinnost zdravotníků informovat transplantační centrum o příslušném dárci. Tento proces je v zastoupení ošetřujícího lékaře a sestra plní jeho příkazy.

Abstract: This bachelor thesis deals with nursing of organ donors at the Department of Anesthesiology and Resuscitation and mainly the work nurses perform. There are situations, when transplantation is the only way how to save one's life and the nursing of such patients is vital. Hygiene, bandaging and brain-death diagnosis are not only very important, but also time demanding. The most demanding thing is the psyche of the nurse herself, she has to be aware of the fact, that the patient she nurses is going to die, but one or more lives are saved in the process. The whole process of transplantation is very long and complicated and requires a lot of medical interventions from numerous doctors and nurses, who deserve a great deal of credit. The nurse has full responsibility for the patient, she works on her own and without supervision and she alone is responsible for the nursing quality. Nursing requires good knowledge of every aspect of the process. The nurse is a full member of the whole transplantation medical team, because it is her, who spends the most time with the patient and it is her who takes notice of every single problem which she consults with the doctor. The theoretical part deals with the process of taking off the organs from brain-dead patients. It also deals with the history of transplantation and the law and morale aspect of organ transplantation. Then the thesis deals with the process of brain-death diagnosis and the medical equipment used in this process. The last chapter is about organ donors monitoring at the department of intense care, nursing of the organ donors and nursing of deceased patients. The aim of this research was to find out how the nursing process works at the Department of Anesthesiology and Resuscitation. There were two main pre-set questions for this research. The first question was. How are the organ donors nursed at the Department of Anesthesiology and Resuscitation? The second was. What mistakes do the nurses make while nursing organ donors? The practical part of this work contains the outcomes of my qualitative research from the Department of Anesthesiology and Resuscitation at the hospital in Ceske Budejovice. A semi-structured dialogue method was used. There were sixteen questions prepared according to professional literature. The research I made was acknowledged by the head nurse and I spoke with eight previously chosen Department of Anesthesiology and Resuscitation nurses. During the dialogues I took notes which I then processed via the paper-pencil technique. After a precise analysis of the data collected I established three main categories. First one is basic nursing, second one is nursing of brain-dead patients and the last one is nursing of organ donors. Each category consists itself from various sub-categories, which are shown in a diagram. Some questions mentioned in the dialogues can't be categorised, so they are mentioned in the diagrams. The last question was of a morale nature, which is crucial in this field of nursing. The findings of this bachelor thesis show, how organ donors are nursed. The research has shown that the hygiene, bandaging and organ donor vital functions monitoring is no different from nursing of other acute patients. The nursing quality in the hospital is according to all the standards, which nurses follow precisely. Dead bodies are handled exclusively by nurses as it is a natural part of the whole process. Nurses were fully able to specify the methods of determining a brain-dead patient. They knew what tissue samples are essential and what kind of medical equipment is used for brain-death diagnosis. The communication between the hospital and the Centre of coordination for organ donors is done according to the law n. 285/2002 Sb. It is the duty of medical staff to inform the centre about every single patient. This process is the responsibility of the doctor and the nurse does as she is told.

Klíčová slova: Dárce orgánů, ošetřovatelská péče, sestra, transplantace, vyšetření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38479 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KLIVANOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelská péče o dárce orgánů na oddělení ARO.. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz