Dominik Brus

Bachelor's thesis

Rodinný dům – Vytápění, kotel na pelety

Family House – Heating, Pellet Boiler
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu a vhodný návrh soustavy vytápění. Systém vytápění byl vybírán s ohledem na ekologii, obnovitelnost zdrojů tepla, automatizaci s vysokou účinností. Navrženým zdrojem vytápění je automatický kotel na dřevěné pelety s akumulací tepelné energie. Vytápění místností deskovými otopnými tělesy v kombinaci …more
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is to work up of project dokumentation for new building (novostavba) of family house implementation and ideal plan of heating system. The system of heating has been chosen with consideration of ecology, renewable resource of heating, automatically and with high efficacy. Designed source of heating is automatical Pellet Boiller with accumulation of thermal energy. Heating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: Zdeněk Galda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / field:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb