Lenka HERCÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vhodnost testové baterie Bruininks - Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 pro děti ve věku 4 - 6 let

Assessment of motor skills of preschool children with the test battery - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition
Anotace:
Diplomová práce se zabývá motorickým vývojem od narození do sedmi let věku dítěte. V této pilotní studii jsou rozebrány a dle manuálu BOT-2 přeloženy jednotlivé subtesty, pokyny k provedení úkolů zkrácené verze a hodnocení dle tabulek. V praktické části se testovalo šest subjektů. Ze samotného testování a následného vyhodnocení vyplynulo, že testovaní jedinci jsou v motorickém vývoji na úrovni, na …více
Abstract:
The thesis deals with motor development from birth to seven years of age. In this pilot study are analyzing and according to the manual BOT-2 translated individual subtests, instructions for performing tasks a short form of the assessment and the tables. In the practical part of the six subjects tested. From the very testing and subsequent evaluation showed that individuals are tested in motor development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERCÍKOVÁ, Lenka. Vhodnost testové baterie Bruininks - Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 pro děti ve věku 4 - 6 let. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/