Vladimíra Schindlerová

Disertační práce

Výzkum cyklů životnosti tvářecích nástrojů v technologickém toku

Research the Life Cycle of Forming Tools in the Technological Flow
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá predikcí opotřebení povrchu tvářecích nástrojů a jejich následné obnově. Výzkum se v této fázi soustředil na genezi namáhání v kontaktu polotovaru a nástroje v procesu objemového tváření za studena. Experimenty byly prováděny v jednoduchém provedení klasické pěchovací zkoušky. Výsledky abrazivního opotřebení jsou prezentovány pro několik kombinací materiálů zkoumaných …více
Abstract:
The submitted dissertation deals with the prediction of wear of the surface of the forming tools and its subsequent restoration. Research in this phase focused on the genesis of straining in contact of the blank and tool in the process of volumetric cold- forming. The experiments were carried out in a simple implementation of the classic upsetting test. The results of the abrasive wear are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Jiří Hrubý
  • Oponent: Dušan Štekláč, Dana Stančeková, Stanislav Rusz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava