Radka Blahová

Diplomová práce

Analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace

Economy Analysis of the Selected State-funded Institution
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření vybrané příspěvkové organizace. Vybranou příspěvkovou organizací je Správa majetku města „X“. V teoretické části je zaměřena na charakteristiku příspěvkových organizací. Podrobněji se tato část zaměřuje na právní rámec, proces vzniku, organizační strukturu, hospodaření, kontrolu, účetnictví a peněžní fondy příspěvkových organizací. Dále jsou popsány příspěvkové …více
Abstract:
This thesis analyzes the management of the chosen subsidized organizations. Selected subsidized organization is Property management of city “X” assets. The theoretical part focuses on the characteristics of governmental organizations. More specifically, this section focuses on the legal framework, the process of formation, organizational structure, management, control, accounting and cash funds of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Lenka Strachotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava