Theses 

České televizní krimi série po roce 1989 a jejich žánrové souvislosti – Mgr. Jakub KORDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Jakub KORDA

Disertační práce

České televizní krimi série po roce 1989 a jejich žánrové souvislosti

Czech television crimi series after 1989 and its genre context

Anotace: Tato studie je zaměřena na zmapování historie českého televizního kriminálního žánru, přesněji řečeno televizních sérií odvysílaných v období mezi lety 1989 a 2009. Metodologicky práce vychází z postupů žánrové analýzy a historického zkoumání televizní formy, opírá se tedy v zásadě o principy textuální analýzy. Po úvodním shrnutí literatury, která v posledních dekádách formovala uvažování o televizní kriminální fikci, se práce soustředí na vytvoření pracovního taxonomického modelu široce pojaté kategorie kriminálního dramatu. Stanovuje si několik základních subžánrů a snaží se formulovat jejich charakteristiky, které lze považovat za dlouhodobě stabilní a přítomné v kritické reflexi žánru. V následující analytické části je v samostatných oddílech popisováno a interpretováno fungování subžánrových schémat a konvenčních prvků v celkem deseti kriminálních sériích z české produkce. Zohledněn je přístup tvůrců ke strukturaci vyprávění, symbolické konstrukci protagonistů a antagonistických sil, práci se stylovými prvky (prostředí) a žánrovou ikonografií. Analytická část ústí ve snahu pojmenovat charakteristické rysy českého kriminálního žánru v porevolučním období a postihnout specifika jeho případných vnitřních proměn na úrovni formálních prvků.

Abstract: This thesis intends to survey the history of Czech crime television, as it focuses on TV series broadcasted in the period from 1989 through 2009. The methodology employed in this thesis is based on genre analysis and historic research of television paradigm, therefore it essentialy relies on the principles of textual analysis. After summarizing scholarly resources that shaped the thinking about television crime genre in past decades, the thesis concentrates on the forming of an instrumental taxonomic model to broaden the crime drama genre. It determines several elementary sub-genres and aims to define their distinctive features which are considered longstanding and reliable terms within critical reception of the genre. The following chapter, an analysis sctructured into indicidual sections, describes and interprets the behavior of sub-generic models and conventions in ten crime series produced in the Czech Republic. Authorial approach to the fabrication of narrative, symbolic framework of protagonist and antagonist forces, integration of stylistic elements (of setting) and genre iconography - all this is taken into account. Eventually, the analytical chapter comes to the attempt to name the chrateristic features of Czech crime genre in post-revolution period and specify the possible internal transformation of its formal elements.

Klíčová slova: žánr, krimi, detektivka, televize, seriál, série

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2011
  • Zveřejnit od: 12. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2011
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.10.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 10. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KORDA, Jakub. České televizní krimi série po roce 1989 a jejich žánrové souvislosti. Olomouc, 2011. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz