Ľuboslava Varinská

Bakalářská práce

Prostředky Individuální ochrany obyvatel

Individual Protective Equipment
Anotace:
VARINSKÁ, Ľ., Prostrědky Individuální ochrany obyvatel ., Ostrava 2011, Bakalárska práca na Fakulte bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vedúci bakalárskej práce Ing. Jaroslav Kovařík Ph.D. Bakalárska práca sa zaoberá prostriedkami individuálnej ochrany. Úvodná kapitola popisuje ochra- nu obyvateľstva. Následujúce kapitoly sa venujú histórií popisujú jednotlivé …více
Abstract:
VARINSKÁ, Ľ., Individual Protective Equipment., Ostrava 2011., Bachelor Thesis at the Faculty of Safety Engineering at VSB- Technical University of Ostrava. The Bachelor thesis supervisor: Ing. Jaroslav Kovařík Ph. D. The bachelor thesis is dealing with resources of individual protection. Introductory chapter is describing protection of inhabitants. Another chapter is devoted to history of particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Kovařík
  • Oponent: Rudolf Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava