Tomáš Augusta

Bakalářská práce

Zpracování dlouhodobých měření spotřeby elektrické energie

Processing Long-term Energy Consumption Measurement Data
Anotace:
Hlavní část této práce se zabývá návrhem zpracování dlouhodobých dat měření spotřeby elektrické energie v pokročilém programu gnuplot, kterým budou vykreslovány grafy z datových souborů. Návrh je směřován na vykreslení grafů napětí, proudů a činných výkonů předem zvoleného datového souboru. V další části této bakalářské práce je rozebrán pokročilý program Gnuplot určený pro tvorbu grafů a základní …více
Abstract:
The main part of this thesis deals with the design of long-term data measurement of electricity consumption in the advanced gnuplot program, which will draw graphs from data files. The design is routed to draw graphs of voltages, currents and active power and a pre-selected data file. In the next part of this bachelor thesis, there is an analysis of the advanced program gnuplot, designed for graphing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Tadeusz Sikora
  • Oponent: Vladimír Král

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma