Theses 

Attachment a jeho odraz v rozvoji sebesoucitu – Mgr. Šárka Faltová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Šárka Faltová

Diplomová práce

Attachment a jeho odraz v rozvoji sebesoucitu

Attachment and its reflection in the development of self-compassion

Anotace: Cílem práce bylo popsat, zda a jak souvisí teorie attachmentu s konceptem sebesoucitu v dospělosti. V teoretické části byly uvedeny relevantní studie obou konstruktů. Je zde popsáno, jak attachment vzniká, jaké jsou typy citové vazby u dětí a v dospělosti a jaké jsou jeho dopady na duševní zdraví člověka. Druhý koncept – sebesoucit – byl v práci představen jako zdravý a podpůrný sebevztah, který se dá během života jedince rozvíjet. V empirické části bylo zkoumáno, zda spolu attachment a sebesoucit souvisejí a pokud ano, tak zda se tyto souvislosti liší mezi pohlavím a věkem. Výzkumný soubor tvořilo 263 dospělých osob, které byly rozděleny do tří věkových skupin – mladší dospělost (18-34 let), střední dospělost (25-49 let) a starší dospělost (50-68 let). Většinu výzkumného souboru tvořily ženy (75,7 %). Při sběru dat byly použity dotazníkové metody Parental Bonding Instrument a Self-Compassion Scale. Výsledky ukázaly, že bezpečná citová vazba k rodičům má pozitivní odraz v rozvoji sebesoucitu v dospělém věku. Statistická významnost byla prokázána u žen i u mužů, bez ohledu na pohlaví i věk. Tyto výsledky podněcují k dalšímu zkoumání citové vazby a především soucitu k sobě, neboť jeho využití má pro psychologii velký potenciál.

Abstract: The present study was conducted to identify relationship between attachment and self-compassion. A total of 263 adults were devided into three age groups – young adulthood (age 18-34), middle adulthood (age 35-49) and older adulthood (age 50-68). Women represented majority (75,7 %). The questionnaires Parental Bonding Intrument and Self-Compassion Scale were used. The results shows, secure base has positive reflection on the development of self-compassion. The results were statistically significant for men and women, regardless of age.

Klíčová slova: sebesoucit, soucit se sebou, attachment, vazba, seebúcta, sebekritika, laskavost k sobě, bezpečná vazba, nejistá vazba, všímavost, stud, self-compassion, self-esteem, self-criticism, kindness, secure base, mindfulness, shame

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz