Markéta Píčová

Bakalářská práce

Problematika výchovy v ústavech sociální péče. Srovnání Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách a Ústavu sociální péče pro mládež v Rychnově nad Kněžnou

Problems of the education in Social welfare centre. Confrontation of Social services home for juveniles in Kvasiny and Rychnov n.K.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou ústavů sociální péče v rychnovském okresu, výchovou a péčí zde umístěných klientů a zaměstnanci tohoto ústavu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou vymezeny obecné pojmy, které souvisí s ústavní péčí a výchovou. Dále je zde popsán vývoj a transformace ústavů sociální péče pro mládež, pojem mentální postižení a pojetí vychovatele. Druhá část …více
Abstract:
This bachelor work deals with compare two institutes of social care in Rychnov´s region, care and upbringing of clients and staff of this institution. This work is divided on two parts. In the first part are characterize terms, that pertinent to social care and education. Next it deals with development and transformation instutes of social care with youth, term of mentally affected and conception of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Píčová, Markéta. Problematika výchovy v ústavech sociální péče. Srovnání Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách a Ústavu sociální péče pro mládež v Rychnově nad Kněžnou. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická