Theses 

Problematika výchovy v ústavech sociální péče. Srovnání Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách a Ústavu sociální péče pro mládež v Rychnově nad Kněžnou – Markéta Píčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Markéta Píčová

Bakalářská práce

Problematika výchovy v ústavech sociální péče. Srovnání Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách a Ústavu sociální péče pro mládež v Rychnově nad Kněžnou

Problems of the education in Social welfare centre. Confrontation of Social services home for juveniles in Kvasiny and Rychnov n.K.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou ústavů sociální péče v rychnovském okresu, výchovou a péčí zde umístěných klientů a zaměstnanci tohoto ústavu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou vymezeny obecné pojmy, které souvisí s ústavní péčí a výchovou. Dále je zde popsán vývoj a transformace ústavů sociální péče pro mládež, pojem mentální postižení a pojetí vychovatele. Druhá část se věnuje příkladům konkrétních ústavů sociální péči, kterými jsou Ústav sociální péče pro mládež ?Domečky? v Rychnově nad Kněžnou a Ústav sociální péče pro mládež v Kvasinách. U těchto institucí je popsané fungování daného zařízení a jeho vybavení. A v neposlední řadě je vylíčení života a výchovy klientů. V závěru práce jsou umístěny fotografie z každé instituce pro lepší představu o vzhledu zařízení.

Abstract: This bachelor work deals with compare two institutes of social care in Rychnov´s region, care and upbringing of clients and staff of this institution. This work is divided on two parts. In the first part are characterize terms, that pertinent to social care and education. Next it deals with development and transformation instutes of social care with youth, term of mentally affected and conception of preceptor. The second part attends to exemplars specific residental servises, that are Residental servis for juvenile Houses in Rychnov nad Kněžnou and Residental servis for juvenile in Kvasiny. By the every exemplification is described to behaviour arrangement and its equipment. Also there is images existence and education of clients. In the conclusion there are locate photos from arrangements for better image about visage arrangements.

Klíčová slova: péče, výchova, mentální postižení, mentální retardace, ústav sociální péče, klient(uživatel), vychovatel, vzdělání, terapie, denní režim

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11529 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Píčová, Markéta. Problematika výchovy v ústavech sociální péče. Srovnání Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách a Ústavu sociální péče pro mládež v Rychnově nad Kněžnou. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz