Pavel Kamas

Diplomová práce

Výroba elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách

Production of electric power and heat using mine gas in co-generation units
Anotace:
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled problematiky kogenerační výroby elektrické energie a tepla za použití důlního plynu. Diplomová práce je členěna na dvě hlavní části. První část je seznámení s kogenerační výrobou a druhá část se zabývá posouzením vlivů kogenerační jednotky na distribuční síť. Dále se první část dělí na základní pojmy z oblasti kogenerace, důlní plyn v Ostravsko-karvinském …více
Abstract:
The thesis aims to provide a comprehensive overview of the problem of co-generationof electricity and heat using a gas mine. The thesis is divided into two main parts. The first part is the introduction of co-generation and second part deals with the assessmentof the effects of cogeneration units to the distribution network. It is further subdivided intothe first part of the basic concepts of cogeneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava