Theses 

Žák v roli svědka šikany. Kvantitativně kvalitativní analýza modelů svědeckého chování žáků druhého stupně základních škol. – Bc. Kateřina Polášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Kateřina Polášková

Diplomová práce

Žák v roli svědka šikany. Kvantitativně kvalitativní analýza modelů svědeckého chování žáků druhého stupně základních škol.

The pupil in witness bullying role. Quantitatively qualitative analysis of models of witnessing behavior of pupils at the second grade of primary school.

Anotace: Cílem diplomové práce je analyzovat modely svědeckého chování žáků základní školy v situaci šikany. Teoretická část je zaměřena na uvedení ke studovanému problému z pohledu sociální psychologie. Ústředním tématem je problematika sociálních kompetencí a jejich uplatňování v každodenním životě. Pozornost je věnována i problematice agresivního a prosociálního chování žáků staršího školního věku. Metodiku výzkumu lze zjednodušeně charakterizovat jako spojení kvantitativního a kvalitativního výzkumného designu. Při analýze vychází z popisu stávajícího stavu žákovských sociálně percepčních i situačně intervenčních dovedností. Jako výzkumný nástroj byl zvolen projektivní nedokončený příběh, popisující situaci šikany mezi dětmi. Subjektivní posouzení jednotlivých aktérů situace provedou respondenti na postojové škále, na níž prezentují svůj projikovaný postoj k nim. Tato data budou následně zpracována metodami kvantitativní analýzy. Kvalitativní rozměr postihují otevřené otázky dotazující se na další vývoj situace. Oba soubory dat, budou v závěru propojeny a analyzovány jako komplexní strategie svědeckého chování. Výzkum byl realizován u žáků 6. a 7. tříd na dvou základních školách ve městě Znojmě. Jimž zpětně budou poskytnuty jeho závěry, pro praktické využití v preventivních programech.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse models of witnessing behavior of children at elementary schools in situation of bullying. Theoretical part is focused on initiation of studied problem from the viewpoint of social psychology. Principal theme is an issue of social competencies and their enforcement in everyday life. Consideration is also pointed at matters of aggressive and prosocial behavior of older school aged pupils. Methodology of this research can be trivially defined as quantitative and qualitative research design merge. During analysis it stems from description of actual state of pupils´ socially perceived and situationally interventional skills. Projective unfinished incident describing bullying situation among children was selected as research tool. Respondents provide subjective evaluation of each person involved on attitude scale where they represent their psychologically projected attitude towards them. These data are consequently being processed by methods of quantitative analysis. Open questions are asked for further development of situation and define qualitative range. Those two data files are linked together at the end and are analysed as complete strategy of witnessing behavior. The research was realized among pupils in 6th and 7th grades at two primary schools in town Znojmo. Findings will be given back to them for practical use in preventive programmes.

Klíčová slova: sociální kompetence, percepce, interpretace, svědecké chování, žák, šikana, projekce, smíšený výzkumný design social competence, perception, interpretation, witness behavior, pupil, bullying, projection, mixed research design

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:57, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz