Štěpánka Turnová

Master's thesis

Návrh rekonstrukce poldru Štrbice v katastru obce Kostomlaty pod Milešovkou

Proposal of reconstruction Štrbice polder in cadastre of village Kostomlaty pod Milešovkou
Abstract:
Cílem této diplomové práce je navrhnout možné způsoby rekonstrukce poldru Štrbice v katastrálních územích Štrbice a Kostomlaty pod Milešovkou, v Ústeckém kraji. V úvodní části této práce je popsán současný stav poldru. Jedna z podkapitol této části se zabývá i Radovesickou výsypkou, kam se vozila hlušina z okolních lomů, především hnědouhelného lomu Bílina. Odvodnění Radovesické výsypky je svedeno …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to suggest possible ways of reconstruction of the Štrbice polder in the cadastral areas of Štrbice and Kostomlaty pod Milešovkou, in the Ústí nad Labem region. The introductory part of this work describes the current state of the polder. One of the subchapters of this part also deals with the Radovesická dump, where tailings from the surrounding quarries were transported …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Tomáš Dvorský
  • Reader: Patrik Potůček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.