Roman Jopek

Bakalářská práce

Podnikatelský plán pro zřízení obchodu s oděvy

Business Plan for the Establishment of the Clothing Shop
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma Podnikatelský plán je zpracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Práce je rozdělena do šesti kapitol, ve kterých bude objasněna daná problematika, podstata podnikatelského plánu, jeho účel a funkce, popis struktury podnikatelského plánu a aplikace plánu v podmínkách konkrétní firmy.
Abstract:
The aim of the thesis business plan is processing a business plan for setting up a small business. The work is divided into six chapters which will be explained issue, the nature of the business plan, its purpose and function, describing the structure of a business plan and application of the plan in terms of a particular company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Vendula Žižková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management