Roman Jopek

Bachelor's thesis

Podnikatelský plán pro zřízení obchodu s oděvy

Business Plan for the Establishment of the Clothing Shop
Abstract:
Cílem bakalářské práce na téma Podnikatelský plán je zpracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Práce je rozdělena do šesti kapitol, ve kterých bude objasněna daná problematika, podstata podnikatelského plánu, jeho účel a funkce, popis struktury podnikatelského plánu a aplikace plánu v podmínkách konkrétní firmy.
Abstract:
The aim of the thesis business plan is processing a business plan for setting up a small business. The work is divided into six chapters which will be explained issue, the nature of the business plan, its purpose and function, describing the structure of a business plan and application of the plan in terms of a particular company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: Lucja Matusiková
  • Reader: Vendula Žižková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava