Theses 

Územní plán jako podklad pro rozvoj cestovního ruchu v Karlových Varech – Bc. Šárka Válová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Válová

Diplomová práce

Územní plán jako podklad pro rozvoj cestovního ruchu v Karlových Varech

Spatial plan as a foundation for the development of tourism in Karlovy Vary

Anotace: Tato diplomová práce pojednává o územním plánu Karlových Varů. Územní plánování je systematický proces, který řeší funkční využití území, vymezuje zásady jeho organizace, koordinuje výstavbu a jiné činnosti rozvoje území, vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí. Jako poklad územního plánování a jeho následného rozvoje slouží územní plán. Územní plán je dokument, který řeší funkční vymezení a uspořádání ploch a určuje zásady organizace území, proces jeho využití a předpoklady výstavby. Cílem této práce je zhodnotit, zda územní plán slouží jako poklad pro rozvoj cestovního ruchu v Karlových Varech. Po zhodnocení územního plánu jsou v poslední části této diplomové práce navržena opatření, která povedou k rozvoji cestovního ruchu. Tato opatření se týkají různých forem cestovního ruchu, architektury a územního plánování a nakonec dopravní infrastruktury.

Abstract: This thesis deals with spatial plan of Karlovy Vary. Spatial planning is a systematic process that addresses the functional land application, defines principles of organization, co-ordinates construction and other land development activities, creates conditions for providing standing harmony of all natural, cultural and civilization values in the area, especially with the respect to the care of the environment. Spatial plan is used as the basis of spatial planning and its consequent development. Spatial plan is a document that addresses the functional definition and arrangement of areas and determines the principles of organization, the process of its application and construction requirements. The goal of this thesis is to evaluate, if spatial plan is used as the basis for tourism development of Karlovy Vary. After evaluation of the spatial plan some arrangements that will contribute to the tourism development are suggested in the last part of this thesis. These arrangements are about different forms of tourism, architecture and spatial planning and finally about transport infrastructure.

Klíčová slova: Cestovní ruch, Karlovy Vary, Lázeňství, Přírodní léčivé zdroje, Urbanismus, Územní plán, Územní plánování, Natural healing source, Spa, Spatial plan, Spatial planning, Tourism, Urbanism.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:41, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz