Theses 

Ľudský kapitál a ekonomický rast – Michaela Birošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Birošová

Bakalářská práce

Ľudský kapitál a ekonomický rast

Vztah mezi vzdělanostní strukturou obyvatelstva a trhem práce ve vybraných zemích EU

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vztahu mezi vzdělanostní strukturou obyvatelstva a trhem práce ve vybraných zemích Evropské unie. Regresní a srovnávací analýzou byly zjištěny hlavní souvislosti. Důležitým zjištěním je, potvrzení předpokladu, že vysokoškolské vzdělání kladně ovlivňuje hospodářskou situaci v rámci vybraných odvětví hospodářství. Kromě toho zvyšující se podíl obyvatelstva s dosaženým vyšším stupněm vzdělání má tendenci snižovat podíl dlouhodobé nezaměstnanosti u aktivního obyvatelstva, a naopak základní či nedokončené vzdělání tento podíl zvyšuje.

Abstract: Bachelor thesis deals with an assessment of the relationship between the educational structure of population and labor market in selected countries of the European Union. By regression and correlation analysis were identified main issues. An important finding is confirming the expectation that higher education positively affects the economy situation within selected sectors of the economy. Furthermore, an increasing proportion of the population with higher educational attainment level tend to reduce share of long-term unemployment in the active population, on the odther hand primary or incomplete education attainment increases this rate of unemployment.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením vzťahu medzi vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva a trhom práce vo vybraných krajinách Európskej únie. Regresnou a korelačnou analýzou boli zistené hlavné súvislosti. Dôležitým zistením je, potvrdenie predpokladu , že vysokoškolské vzdelanie kladne vplýva na hospodársku situáciu v rámci vybraných odvetví hospodárstva. Okrem toho zvyšujúci sa podiel obyvateľstva s dosiahnutým vyšším stupňom vzdelania má tendenciu znižovať podiel dlhodobej nezamestnanosti u aktívneho obyvateľstva, a naopak základné či nedokončené vzdelanie tento podiel zvyšuje.

Klíčová slova: Trh práce, Vzdělání, Nezaměstnanost

Keywords: Labour market, Unemployment, Education

Klíčová slova: Trh práce, Vzdelanie, Nezamestnanosť

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
  • Oponent: Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/55607 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/55607/priloha/45510 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/55607/priloha/45511 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/55607/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/55607/posudek/oponent/41274 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
refereeReview refereeReview
advisorReview advisorReview
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz