Michaela Pavlová

Diplomová práce

Osobní bankrot – způsob vypořádání dlužníka s dluhy

Personal Bankrupt – Method of Settlement of Debtor´s Debts
Anotace:
Zadluženost občanů v České republice roste a někteří lidé nejsou schopni své dluhy splácet včas. V diplomové práci definuji úpadek a charakterizuji způsoby jeho řešení se zaměřením na proces oddlužení fyzických osob. Vymezuji postup oddlužení od zahájení insolvenčního řízení až k jeho ukončení. V praktické části diplomové práce analyzuji a následně vyhodnocuji již probíhající oddlužení na vzorku 32 …více
Abstract:
Indebtedness of citizens in Czech Republic is increasing and some people aren´t able to pay theirs debts in time. In diploma work i define bankruptcy and characterize methods of settlement with debts with a view to the process of discharge from debts of individuals. I specify the process of discharge from debts from initiate insolvency proceedings to the end. In practical part diploma work i analyse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Barbora Rylová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava