Bc. Petr Adamus, Ph.D.

Master's thesis

Ucelená rehabilitace u jedinců s více vadami

Comprehensive rehabilitation of individuals with several afflictions
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou ucelené rehabilitační péče ve výchově a vzdělávání. Cílem této práce bylo analyzovat edukační proces žáků a využívání podpůrných metod u žáků s kombinovaným postižením v Základní škole a mateřské škole Naděje a zhodnotit vývoj jednotlivých žáku na základě edukačně hodnotícího profilu a speciálně pedagogické diagnostiky v období dvou let. Teoretická …more
Abstract:
The presented thesis deals with the problems of complex rehabilitative care in educational and pedagogical process. The aim of this thesis is to analyze educational process and use of supportive methods of pupils with combined afflictions as well as to evaluate their individual development during a period of two years on the basic of educationally evaluative profile and special pedagogy diagnostic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta