Tereza Lichá

Diplomová práce

Studium možnosti využití chemicky modifikovaného choroše k odstranění niklu z vodného prostředí

The Study of the Possibility of Using Chemically Modified Polypore to Remove Nickel from the Aqueous Medium
Anotace:
Diplomové práce se zabývá odstraněním niklu z vodního prostředí pomoci chemicky modifikovaného choroše. Sběr sorbentu proběhl v oblastech Polanka nad Odrou a Beskydy. Biosorbent se mechanicky upravil na zrnitostní frakci <0,5 mm; 0,5-1,0 mm. Poté se chemicky aktivoval hydroxidem sodným o molární koncentraci 1,0 mol∙l-1 a 0,1 mol∙l-1 po dobu 30 a 60 min při 150 ot/min. Následovala kinetika adsorpce …více
Abstract:
Thesis deals with the removal of nickel from aquatic environments to help chemically modified polypore. Collecting sorbent took place in areas nad Odrou and Beskidy. Biosorbents mechanically adjusted to the grain size <0.5 mm; 0.5 to 1.0 mm. Then, the chemically activated sodium hydroxide having a molar concentration of 1.0 mol∙l-1 and 0.1 mol∙l-1 for 30 and 60 minutes at 150 rev / min. Followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava