Lenka Kniezková

Bakalářská práce

Uplatnění metod matematického programování v manažerském rozhodování průmyslového podniku

Using Mathematical Programming Methods in Managerial Decision Making of Industrial Enterprise
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou manažerského rozhodování se zaměřením na matematické programování. V teoretické části autor objasňuje podstatu manažerského rozhodování, v praktické části podává klasifikaci a charakteristiku hlavních metod matematického programování s využitím v průmyslovém podniku.
Abstract:
This thesis deals with the management decision to focus on mathematical programming. In the theoretical part, the author explains the nature of managerial decision making, in the practical part gives a classification and characterization of the main mathematical programming methods using in industry.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Lampa
  • Oponent: Ekaterina Grakova

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu