Mgr. Marie Kovářová

Diplomová práce

Média a volný čas dětí

Media and Free Time of Children
Anotace:
Záměrem diplomové práce „Média a volný čas dětí“ je hledat reálnou cestu k výchově aktivního a kritického příjemce mediálních produktů. Poukázat na možnosti, které média poskytují, na jejich výhody a nevýhody. Teoretická část popisuje jednotlivé druhy médií, mediální vliv na lidskou osobnost a zabývá se zabudováním mediální výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Praktická …více
Abstract:
The intention of the Diploma thesis „Media and Free Time of Children“ is looping for a real way to educate recipient of active and critical media products. Point the possibilities which media provide, their advantages and disadvantages. The theoretical part describes individual types of media, media influence on human personality and deals with the to installation of media education in the Framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta