David Vancl, DiS.

Bakalářská práce

Analýza rizik na pracovištích s vysokým podílem robotické práce a návrh opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob na těchto pracovištích

Risk analysis at workplaces with a high proportion of robotic work and design of measures to ensure the safety and health of people at these workplaces
Anotace:
Bakalářská práce je standardně členěna do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je pozornost věnována stávajícímu pojetí BOZP z pohledu platné legislativy a obecně uznávaných přístupů v prevenci rizik. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na problematiku digitalizace/robotizace pracovišť s ohledem na pracovní podmínky. V praktické části je provedena analýza vybraného referenčního …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the thesis focuses on the existing concept of OSH from the perspective of valid legislation and generally accepted approaches in risk prevention. In the next chapter, the work focuses on the issue of digitization/robotization of workplaces with respect to working conditions. The practical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS