Bc. Michal Fáber

Bachelor's thesis

Vplyv regiónov v európskej integrácii podľa liberálneho medzivládneho prístupu a konceptu viacúrovňového vládnutia: príklad Belgicka

The influence of the regions in European integration according to the liberal intergovernmental approach and the concept of multi-level governance: case of Belgium
Abstract:
Bachelor thesis deals with the comparison of the liberal intergovernmental approach and the concept of multi-level governance in their perception of the impact of regional actors in European integration and the suitability of their application on the European integration process. The example of Belgium and its specific federal system serves as the primary base for the application of this comparison …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou liberálneho medzivládneho prístupu a konceptu viacúrovňového vládnutia v ich vnímaní vplyvu regionálnych aktérov na európsku integráciu a vhodnosť ich aplikácie na proces európskej integrácie. Príklad Belgicka a jeho špecifického federálneho systému slúži ako základný podklad na výkon tejto komparácie. V prvej časti práce sú popísané zmienené teoretické koncepty …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Vít Dostál
  • Reader: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies

Theses on a related topic