JUDr. Jan Chocholatý, Ph.D.

Doctoral thesis

Drogová kriminalita - problematika dokazování

Drug Criminality - Problems of Examination
Abstract:
Cílem této práce bylo piblížit souasnou praxi vyšetování drogových delikt a konfrontovat jí s možnostmi, které pináší právní úprava obsažená v trestnprávních pedpisech. Praxe i pedpisy byly podrobeny kritickému rozboru, který jsem pro srozumitelnost piadil ke každému konkrétnímu zákonnému ustanovení na tom míst práce, kde jsem se o nm v této práci zmínil. Za velmi pínosné sám považuji zejména u jednotlivých …more
Abstract:
a léení ( na rozdíl nap. od Slovenska ). Nevím, pro je k tomu takto pistupováno, ale vývoj drogové scény je spíše negativní. V tém žádném stát se neosvdil liberální pístup, který by legalizoval užívání tzv. mkkých drog . Pekupnictví, organizovaný zloin, ani trestnou innost páchanou pod vlivem OPL se nejen nepodailo vymýtit, ale ani podstatn snížit. Problémem drogov závislých není legalizace, nebo prohibice …more
Abstract:
This work contains the most frequently used methods of investigation of drugs crimes. This sort of criminal activities is one of the most dangerous and difficult to expose. The police sources need still new and usefull methods to fight against corruption and organisations of drugs dealers and manufacturers. It is necessary to have effectvive police organisation, lectured policemen and equiped cars …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 1. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2006
  • Supervisor: doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta