Theses 

Migrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimy – Bc. Jakub URBANEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub URBANEC

Diplomová práce

Migrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimy

The Czech Republic Migration Policy from the Perspective of the Social Workers focused on Muslims

Anotace: Diplomová práce rozebírá teorie migrace a migračních politik, zabývá se migrací v Evropě od druhé světové války a migrační politikou Evropské unie, podrobně zkoumá migrační politiku České republiky a věnuje se muslimům na území České republiky. Zmíněná témata jsou důležitá pro získání dostatečného teoretického ukotvení, citlivosti a vhledu do problematik, které jsou obsahem rozhovorů se sociálními pracovníky. Cílem práce je zjistit, jaké jsou postoje sociálních pracovníků k migrační politice České republiky se zaměřením na muslimy. Z výpovědí sociálních pracovníků jsou vypracována doporučení pro sociální práci a migrační politiku České republiky, která umožňují institucionalizovat funkční přístupy a řešení prospěšná pro cizince i Českou republiku. Ve výzkumu je použita kvalitativní zakotvená teorie. Při analýze rozhovorů bylo odhaleno, že příslušnost sociálních pracovníků ke státní nebo nevládní organizaci ovlivňuje jejich strategie jednání k migrační politice České republiky. Loajalita v postojích je určující pro státní sociální pracovníky, kdežto nezávislost a kritika je určující pro postoje nevládních sociálních pracovníků. Hlavním zjištěním, vyplývajícím z paradigmatického modelu je, že pouze nezávislá a kritická strategie jednání sociálních pracovníků může vést k aktivitě a navrhování legislativních změn ve prospěch státu i cizinců, neboť o prospěch obou stran jde především. Sociální pracovníci, státní i nevládní, se shodují na potřebě zavedení povinných intenzivních kurzů českého jazyka a povinných integračních kurzů pro cizince, kteří žádající ČR o mezinárodní ochranu nebo dlouhodobý pobyt. Nicméně vykonavatelé moci, Vláda České republiky, Ministerstvo vnitra a Odbor azylové a migrační politiky, jsou velmi rezistentní vůči změnám směrem k pozitivní formulaci migrační politiky České republiky. Komunikace a spolupráce mezi státní správou a nevládními organizacemi je další oblast, kterou si sociální pracovníci přejí napravit. Aktivita sociálních pracovníků ve spolupráci s právníky bude hrát klíčovou roli v možném procesu zlepšování migrační politiky České republiky v budoucnosti.

Abstract: This diploma thesis describes migration theories and migration policy, deals with migration in Europe after the second world war and migration policy of European Union, in detail examines the Czech migration policy and presents Muslims on the Czech territory. Mentioned topics are important for obtaining steady theoretical background, sensitivity and insight into problematics contained in the interviews with the social workers. The goal of the thesis is to discover social workers' attitudes towards the Czech migration policy focused on Muslims. The recommendations for social work and the Czech republic migration policy are developed from the social wokers' statements, in order to institutionalize functional approaches and solutions that are beneficial for foreigners as well as for the Czech Republic. In the research qualitative grounded theory is used. During the interview analysis was discovered, that social wokers' belonging to the state or the non-government organization influences their action strategies towards Czech migration policy. Loyalty is determining for the attitudes of the state social workers whereas independence and criticism is determining for the attitudes of non-government social workers. The main discovery coming from the paradigm model is that only independent and critical action strategy of social workers can lead to activity and proposing legislative changes benefiting state and the foreigners, because the benefit of the both is the main goal. Social workers, state and non-government, agree on the necessity of introducing obligatory intensive courses of the Czech language and obligatory integration courses for the foreigners, that are proposing CZE for the international protection or the long term residency. Nevertheless the executors of power, the Government of the Czech Republic, the Ministry of Interior, and the Department of Asylum and Migration Policy, are very resistant to changes toward positive formulation of Czech migration policy. Communication and cooperation between state administration and non-government organizations is another field social workers want to improve. Activity of social workers in cooperation with the lawyers will play the key role in the process of possible improving of the Czech migration policy in the future.

Klíčová slova: cizinci, Česká republika, Evropa, Evropská unie, evropská migrační krize, imigrační politika, integrační politika, migrace, migrační politika, muslimové, paradigmatický model, sociální pracovníci, sociální práce, uprchlíci, zakotvená teorie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45637 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

URBANEC, Jakub. Migrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimy. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:42, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz