Jakub Rezek

Diplomová práce

Testování přesnosti vybraných měřických přístrojů

Testing the Accuracy of Selected Surveying Instruments
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá testováním geodetických přístrojů, zaměřením vertikálních úhlů, horizontálních úhlů a délek. K postupu a výpočtu odchylek byla použita norma ČSN ISO 17123: Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů. Vyhodnocením bylo zjištěno, zda testované přístroje měří v souladu s přesností uváděné výrobcem.
Abstract:
This diploma thesis deals with the testing of geodetic instruments, aiming of vertical angles, horizontal angles and lengths. The ISO 17123 standard was used for the procedures for the calculation of the deviations: Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and measuring instruments. The evaluation determined whether the devices tested were measured in accordance with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava