Vendula Mandlová

Diplomová práce

Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií

Radiological protection of the department with a positron emission tomograph
Anotace:
MANDLOVÁ Vendula. Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií. Diplomová práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2017. 60 s. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá výzkumem pracoviště s pozitronovou emisní tomografií ve Fakultní nemocnici Ostrava. Teoretická část je zaměřena na právní rámec …více
Abstract:
MANDLOVÁ, Vendula. Radiological protection of the department with a positron emission tomograph. Thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2015. 60 p. Head of the thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The thesis deals with positron emission tomography workplace at the University hospital Ostrava. Theoretical part describes the legislation of the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava