Kateřina Kavková

Bakalářská práce

Analýza turistického potenciálu obce Lužice (Mostecko)

Analyzing the Tourist Potential in the Area of Lužice Village (Most District)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných aspektů území obce Lužice u Mostu a jejího bezprostředního okolí. Obsahuje zejména přírodní a sociokulturní charakteristiky oblasti, věnuje pozornost maloplošným chráněným územím, která jsou součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří. Teoretická část je věnována problematice cestovního ruchu a současným trendům v této oblasti. Zaměřuje se zejména …více
Abstract:
The bachelor work occupies with chosen aspects of an area of the village Lužice by Most and its immediate surroundings. It includes especially natural, social and cultural characteristics of the region. It pays an attention to protected small-areas which are parts of the nature conservation area České středohoří. Theoretical part is dedicated to the tourism issue and to the current trends in this field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Beáta Gibesová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava