Theses 

Moderní aplikace marketingového výzkumu v podnikové praxi – Bc. Filip Razím

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Razím

Master's thesis

Moderní aplikace marketingového výzkumu v podnikové praxi

Modern Apliccation of Marketing Research in Business Practice

Anotácia: V dnešní turbulentní době dochází na trzích k neustálým změnám a současně k rostoucímu konkurenčnímu boji. Z tohoto důvodu je nutné využívat moderní metody a být tak o krok napřed před ostatními. Tato diplomová práce se zabývá moderním marketingovým výzkumem, přičemž cílem práce je provedení marketingového výzkumu za účelem získání konkrétních informací, které identifikují nové obchodní příležitosti firmy Daikin. Zároveň výzkum slouží ke zjištění specifických parametrů, které hrají roli při výběru klimatizačních zařízení na trhu SkyAir. Důležitost tématu spočívá v moderním přístupu firem orientovaných na zákazníka a přizpůsobení podnikové strategie právě potřebám zákazníků či partnerů. Samotný marketingový výzkum je realizován formou dotazování pomocí moderní aplikace Google Forms, a to z důvodu velmi nízkých nákladů. Na jeho základě je následně vytvořena SWOT analýza, napomáhající k utváření podnikové strategie. Po důkladné analýze všech výsledků je poté také vytvořeno závěrečné doporučení.

Abstract: The markets are constantly changing and there is a growing competition in today's turbulent times. For this reason, it is necessary to use modern methods and to be one step ahead of others. This diploma thesis deals with a modern marketing research, aiming to execute marketing research to obtain specific information that identifies Daikin's new business opportunities. At the same time, the research serves to identify specific parameters that play a role in selecting air conditioning systems in the SkyAir market. The importance of the topic lies in the modern approach of customer oriented companies and in adaptation of the corporate strategy to the needs of customers or partners. Marketing research itself is realized through questioning using the modern Google Forms application, due to very low costs. Based on this research, a SWOT analysis is created to help shaping of corporate strategy. A final recommendation is made after a thorough analysis of all the results.

Kľúčové slová: marketingový výzkum, moderní metody, dotazník, zákazník, data, marketing research, modern methods, questionnaire, customer

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 16:50, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz