Jaroslav Budík

Bakalářská práce

Návrh systému fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody FMECA

Design of the public higher education institution facility physical protection and the ČSN CEN / TS 14383-3 Dwellings and FMECA methods comparison applicability.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zhodnocením a inovativním řešením fyzické ochrany Lékařské fakulty Ostravská univerzita. V úvodní části jsou uvedeny základní právní předpisy a technické normy související s ochranou objektu. V další části jsou popsány prostředky týkající se zabezpečení objektu a následně je udělán popis areálu, jednotlivých budov fakulty a současného stavu zabezpečení. Hlavním …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis, evaluation and innovative solutions to physical protection of the Faculty of Medicine OU. The introductory section describes the basic legislation and technical standards related to protection of the building. The next section describes the means relating to the security object and then is done description of the area, buildings of faculty and current security status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Libor Hadáček
  • Oponent: Jiří Peňáz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava