Theses 

Diferenciace venkovského prostoru na příkladu Moravskoslezského kraje – Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

česky | in English | slovensky

/id/f7imj1/metadataTheses.xml: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Disertační práce

Diferenciace venkovského prostoru na příkladu Moravskoslezského kraje

The differentiation of rural space in the Moravskoslezský Region

Anotace: Po roce 1989 v souvislosti s demokratizací režimu, procesy liberalizace ekonomického a společenského života apod. roste diferenciace prostoru Česka a stejně tak i venkovského prostoru Moravskoslezského kraje. Od devadesátých let dochází k tříštění zpočátku relativně homogenního venkovského prostoru kraje ovládaného zemědělstvím, které zastávalo významné postavení v hospodářské politice socialistického státu. Objevují se venkovské oblasti, které je možno označit jako vítěze restrukturalizačního procesu, a které jsou prezentovány jako prestižní místo pro bydlení a rekreaci. Na druhé straně jsou však v polistopadovém vývoji i poražení – venkovské oblasti, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností přerůstající až do rostoucí chudoby a sociálního vyloučení. Cílem disertační práce je napomoci k odhalení mechanismů a procesů, které vedou k tomuto nerovnoměrnému vývoji. Dále na příkladu Moravskoslezského kraje má práce za cíl vymezit oblasti, které jsou formovány rozdílným spektrem procesů a aktérů, a které se tak mezi sebou navzájem liší – účelem je tak vytvoření typologie venkovských oblastí pro Moravskoslezský kraj založené na komplexním přístupu. Dalším cílem práce je také nastínění vývoje venkovského prostoru Moravskoslezského kraje po roce 1989. Teoreticky je práce zakotvena především v politickoekonomických přístupech, nicméně inspiraci čerpá i z pozitivistických a postmoderních přístupů v rurální geografii. Datová základna práce je postavena na polostrukturovaných rozhovorech s významnými aktéry rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji, dlouhodobém monitoringu regionálního tisku a zpracování základních statistických dat.

Abstract: Since 1989, the differentiation of both Czechia and rural space of the Moravskoslezský Region has been growing in connection with the democratization of the regime and liberalization of economic and social life. From 1990s forth, the relatively homogeneous rural space dominated by the agricultural production intensively supported by the socialist regime started to split. There appear rural areas perceived as prestigious for living and recreation which could be labelled as winners of the restructuring process. On contrary, however, there are also losers – rural areas which suffer from high unemployment rate which gradually transforms into poverty and social exclusion. The aim of the thesis is to reveal the mechanisms and processes which lead to this unequal development. Further, on the example of the Moravskoslezský Region, the thesis aspires to delimit rural areas which are regulated by distinctive spectra of processes and actors and which differ from each other. The purpose of this task is creation of a typology of rural areas of the Moravskoslezský Region. Analysis of the development of rural space of this region since 1990s is another goal of the thesis. The thesis theoretically relies especially on approaches of political economy, but it is partly inspired by post-modern and positivist approaches in rural geography too. Data sources are based on semi-structured interviews with important actors of rural development conducted within this research, a long-term monitoring of regional newspapers and processing of statistical data.

Klíčová slova: rurální geografie, Moravskoslezský kraj, venkovský prostor, diferenciace, venkovská restrukturalizace rural geography, Moravskoslezský Region, rural space, differentiation, rural restructuring

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc., doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., RNDr. Radim Perlin, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz