Theses 

Komparativní analýza vybraných makroekonomických ukazatelů České republiky a Republiky Makedonie – Pavlína MILDNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína MILDNEROVÁ

Bakalářská práce

Komparativní analýza vybraných makroekonomických ukazatelů České republiky a Republiky Makedonie

Comparative analysis of selected macroeconomic indicators of the Czech Republic and the Republic of Macedonia

Anotace: Bakalářská práce s názvem Komparativní analýza vybraných makroekonomických ukazatelů České republiky a Republiky Makedonie pojednává o vybraných makroekonomických indikátorech. Pomocí statistických metod a postupů analyzuje hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflaci a platební bilanci. Cílem této práce bylo najít určité podobnosti v těchto ukazatelích u obou zemí, porovnat je a následně vyhodnotit. Práce se skládá z 5 základních části. První kapitola vymezuje základní teoretické poznatky o vybraných makroekonomických indikátorech. Druhá kapitola nastiňuje obecné informace o České republice a Makedonii. Třetí a čtvrtá kapitola podrobně analyzují vybrané ukazatele u každé země a mají velmi popisný a analytický charakter, jsou doplněny grafy i tabulkami. Pátá poslední část práce je samotná komparace vybraných ukazatelů a vyhodnocuje situace obou zemí. Tato část porovnává indikátory a popisuje největší podobnosti i rozdílnosti.

Abstract: This bachelor thesis entitled A comparative analysis of selected macroeconomic indicators of the Czech Republic and the Republic of Macedonia discusses selected macroeconomic indicators. Using statistical methods and procedures it analyzes gross domestic product, unemployment, inflation and the balance of payments. The objective of this work was to find some similarities in these indicators in both countries, compare and evaluate them. The work consists of five basic parts. The first chapter defines the basic theoretical knowledge of selected macroeconomic indicators. The second chapter outlines the general information the Czech Republic and Macedonia. The third and fourth chapter analyze in detail the selected indicators for each country. It has a very descriptive and analytical character and is accompanied by graphs and tables. The fifth part is the last independent comparison of selected indicators and assessment of the situation in both countries. This section describes and compares the indicators of the biggest similarities and differences.

Klíčová slova: Hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, platební bilance

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

MILDNEROVÁ, Pavlína. Komparativní analýza vybraných makroekonomických ukazatelů České republiky a Republiky Makedonie. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz