Bc. Adéla Zimolová

Master's thesis

Nezaměstnanost v kulturně komparativním rámci: mediální obraz nezaměstnanosti v MF Dnes a El Mundo

Unemployment within Culture-comparative Perspective: Media Image of Unemployment in MF Dnes and El Mundo
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá mediálním obrazem nezaměstnanosti v ideologicky středopravicově orientovaných denících – MF Dnes a španělské El Mundo. Cílem je identifikovat a porovnat jak formální, tak obsahové editoriální strategie obou periodik při konstruování agendy nezaměstnanosti. V širším kontextu je výsledný mediální obraz nezaměstnanosti jako sociálního jevu zkoumán nejen skrze žurnalistické …more
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the media image of unemployment in the center-right ideology leaning newspapers MF Dnes and Spanish El Mundo. The aim is to define and compare both formal and content editorial procedures in the agenda-setting process of unemployment in these examined newspapers. In a broad sense is the whole media image of unemployment (as a social phenomena) examined not merely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií