Theses 

Psychohygiena v profesi speciálního pedagoga – Bc. Milada Taichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Milada Taichová

Diplomová práce

Psychohygiena v profesi speciálního pedagoga

Mental hygiene in the profession of special educationist

Anotace: Diplomová práce se věnuje tématu psychohygiena, jinak řečeno psychologie zdraví v profesi speciálního pedagoga. Text se zaměřuje na zdůraznění potřeby dodržovat zásady zdravého životního stylu. Teoretická část diplomové práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola je věnována definování pojmu psychohygiena a s ním spojených termínů, jimiž jsou zdraví, nemoc, zdravý životní styl a stres. Na první kapitolu navazuje druhá, popisující zásady duševního zdraví. Třetí kapitola se zabývá osobností speciálního pedagoga. Praktická část závěrečné práce je věnována kvantitativnímu výzkumu založenému na dotazníkovém šetření. Výzkumným vzorkem se stali právě speciální pedagogové působící na základních školách pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Vyplněné dotazníky byly podrobeny analýze a následně vyhodnoceny.

Abstract: The diploma thesis deals with psychohygiene topic also known as health psychology in the profession of special education teacher. There is an emphasis on the need to respect the principles of healthy life style in the thesis. The theoretical part consists of three chapters. The first one defines the term of psychohygiene and terms connected to it, such as health, sickness, healthy life style and stress. There is a description of the mental health principles in the second chapter. The third chapter deals with the character of special education teacher. The practical part of the thesis applies to the quantitative research based on the questionnaire survey. Special education teachers, who are working in schools for pupils with mental disability, simultaneous disability with more defects or autism, were chosen right for this survey. The completed questionnaires were analyzed and evaluated.

Klíčová slova: psychohygiena, zdravý životní styl, péče o duševní zdraví, péče o sociální a tělesné zdraví, prevence, stres, zásady psychohygieny, speciální pedagog

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:23, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz