Bc. Jana Nemčková

Bachelor's thesis

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products
Abstract:
Účelom bakalárskej práce je snaha viac porozumieť správaniu sa spotrebiteľov pri rozhodovaní sa o produktoch hotelierstva. Cieľom tejto štúdie je zistiť formálne aj neformálne zdroje informácií a bližšie preskúmať interné, externé, aktívne a pasívne spȏsoby vyhľadávania informácií o produktoch hotelierstva. Táto práca sa zaoberá najma porovnaním internetových a neinternetových zdrojov a ich dvȏverihodnosťou …more
Abstract:
The purpose of this study is to understand consumer behaviour when making decision about hospitality and tourism products. The aims of this study are to determine informal and non-informal sources of information and closer examination of internal, external, active and passive information search. This study is specifically concerned with comparison of Internet and non –Internet sources of decision making …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2015
  • Supervisor: M.A. Donna Dvorak
  • Reader: Ing. Martina Sochůrková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in English)