Theses 

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products – Bc. Jana Nemčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Bc. Jana Nemčková

Bakalářská práce

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products

Internet and Non-Internet Sources for Decision Making in Choosing Hospitality and Tourism Products

Anotace: Účelom bakalárskej práce je snaha viac porozumieť správaniu sa spotrebiteľov pri rozhodovaní sa o produktoch hotelierstva. Cieľom tejto štúdie je zistiť formálne aj neformálne zdroje informácií a bližšie preskúmať interné, externé, aktívne a pasívne spȏsoby vyhľadávania informácií o produktoch hotelierstva. Táto práca sa zaoberá najma porovnaním internetových a neinternetových zdrojov a ich dvȏverihodnosťou u budúcich klientov. Použitou výskumnou metódou je kvantitatívny výskum s jednoduchým náhodným výberom. Na prieskume participovalo 101 ľuďí. Respondentmi sú mladí ľudia nachádzajúci sa v piatich pražských hoteloch, v dobe konania sa prieskumu. Práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť obsahuje informácie o odbobe hotelierstvo a správaní sa spotrebiteľa vrátane teórií, prístupov a modelov správania sa pri výbere produktu.Popisuje proces rozhodovania sa, druhy a typy informačných zdrojov. Prakticá časť obsahuje podrobný popis hlavného cieľa a popis postupu pri výskume. Praktická časť taktiež rozoberá jednotlivé otázky a obsahuje výsledky prieskumu. Tento prieskum dokazuje obrovskú doležitosť internetu v hotelierstve a jeho postavenie vysoko nad ostatnými informačnými zdrojmy. Poukazuje na to nie len jeho obrovská používanosť ale aj vysoka dȏverihodnosť tohoto informačného zdroja. Bakalárska práca dokazuje nedostatočnosť neformálnych zdrojov informácií pri cestovaní do zahraničia.

Abstract: The purpose of this study is to understand consumer behaviour when making decision about hospitality and tourism products. The aims of this study are to determine informal and non-informal sources of information and closer examination of internal, external, active and passive information search. This study is specifically concerned with comparison of Internet and non –Internet sources of decision making and credibility of these sources. The research method used is quantitative research with simple random sampling. 101 people participated in the survey. The respondents are young people staying in five Prague hotels in the period when this survey was held. The research is divided in two parts. Theoretical and practical. Theoretical part contains information about the field, consumer behaviour models, attitudes and theories. It describes decision making process, types of information search and types of information sources. Practical part contains more detailed description of the main aim and objectives, actual research. Practical part also break down of each questions and includes results of the survey The Internet has reached critical level of importance in the hospitality business. The main reason is not only the majority –use but also its enormous credibility. This survey pointed out insufficiency of informal information source when making reservation in foreign country. The results showed a very high percentage of use of Internet information search. Thesis demonstrated the importance of the Internet compared to the other information sources.

Keywords: consumer behaviour, decision making, hospitality, the Internet search, external information sources

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: M.A. Donna Dvorak
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz