Theses 

Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku mezi lety 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy – Bc. Kristýna Hriadelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Hriadelová

Diplomová práce

Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku mezi lety 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy

Transformation of the Visual Identity of Goose on a String Theatre between 1993–2013: Visual Identity as a part of Aesthetic Education

Anotace: Práce Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy, jakožto práce navazující na bakalářskou práci Současný brněnský divadelní plakát 2000–2013: formální a obsahové aspekty se stálým zřetelem k humoru, hravosti a ornamentu, si vytkla za cíl zaměřit tentokrát pozornost na všechny prvky vizuální identity vybraného divadla - Divadla Husa na provázku mezi lety 1993 až 2013. Cílem práce je provést analýzu vizuální identity, zhodnotit její proměny během zkoumaného období a především zjistit do jaké míry a jakým způsobem společně jednotlivé prvky komunikují a odrážejí-li filozofii a image daného divadla. Následně nastíníme možnosti využití tématu jednotné vizuální identity ve výuce estetické výchovy, jelikož se jedná o „estetiku“ každodenního života. Cílem výuky je žáky upozornit na problematiku korporátní identity vůbec, na její podstatu a naučit je rozpoznat, co daná identita odráží, jaké prostředky k tomu využívá a koho chce oslovit.

Abstract: Work Transformation of the Visual Identity of Goose on a String Theatre between 1993–2013: Visual Identity as a part of Aesthetic Education, as the work related to bachelor work Contemporary Brno theatre poster 2000–2013: formal and content aspects with permanent regard to humor, playfulness and ornament, has as its aim to focus attention on all elements of the corporate indetity of particular theater – Goose on a String Theater between 1993–2013. Aim of these work is to analyze the corporate identity, evaluate its transformation during the period under review and especially find out how elements comunicate with each other and if elements reflect philosophy and image of theatre. Then we outline possibilities of the topic of the corporate indentity in aesthetic education, because it is „aesthetic“ of everyday life. Aim of the education is refer to the topic of the corporate identity, refer to its essence and teach students identify what is an idea of identity, what resources are used and who is to be adress.

Klíčová slova: Klíčová slova Corporate identity, divadlo, divadelní design, Divadlo Husa na provázku, brněnské divadlo, divadelní plakát, grafický design, propagace a reklama, image, management, estetická výchova. Key words Corporate identity, theatre, theatre design, Goose on a String Theatre, Brno theatre, theatre poster, graphic design, promotion and advertising, aesthetic education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:17, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz