Ing. Svatopluk Fryml

Bakalářská práce

Interní audit

Internal audit
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku interního auditu v rámci finanční kontroly ve veřejné správě jako nástroje k zajištění požadovaného způsobu nakládání s veřejnými prostředky. V první kapitole jsou definovány základní pojmy a instituty a nastíněny důležité typy kontrolních mechanismů v souvislosti s kontrolou veřejných financí. Druhá kapitola se zabývá popisem finanční kontroly upravené …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on internal audit within the framework of financial control in public administration as a tool to ensure the desired method of dealing with public funds. The first chapter defines the basic concepts and institutes, and outlines important types of controlling mechanisms related to the control of public funds. The second chapter explains the financial control under the Act …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta