Bc. Jana Kudláčková

Bakalářská práce

Problematika provozování malých komunálních biologických čistíren odpadních vod

The problem of operating small municipal biological sewage treatment plants
Anotace:
Práce se zabývá problematikou malých komunálních biologických čistíren odpadních vod. Proces čištění je v práci popsán mechanickým odstraňováním znečišťujících látek, například pomocí česlí, lapáku písku apod., a dále biologickými metodami čištění buď aerobních či anaerobních procesů. Zhodnoceny jsou účinnosti těchto procesů a na příkladu malé čistírny komunálních odpadních vod v Sobíňově je popsána …více
Abstract:
The work deals with the problem of small municipal biological sewage treatment plants. The cleaning process is depicted as mechanical removal of pollutants, for example, using screens, sand traps, etc., as well as biological cleaning methods, either aerobic or anaerobic processes. The effectiveness of these processes is evaluated and the technology most often used in these facilities is described on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudláčková, Jana. Problematika provozování malých komunálních biologických čistíren odpadních vod. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická