Theses 

Aspekty práce s mládeží v salesiánských střediscích využitelné pro dobrou praxi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Kateřina Krhánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Krhánková

Bakalářská práce

Aspekty práce s mládeží v salesiánských střediscích využitelné pro dobrou praxi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Aspects of Work with Youth in Salesian Centres which Can Be also Used for Good Practices in Low Treshold Institutions for Children and Youth

Anotace: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou poměrně mladou sociální službou. V českém prostředí není doposud vytvořena silná tradice práce s neorganizovanou mládeží, ohroženou vlastním rizikovým způsobem chování. Odborníci na nízkoprahové služby intenzivně tvoří efektivní metody práce s touto cílovou skupinou. Společnost Františka Saleského má dlouhodobou zkušenost v oblasti práce s mládeží. V salesiánských střediscích mládeže se salesiáni věnují nejen pastoraci, ale i organizaci volného času dětem a mladým lidem. Společné východisko obou výše jmenovaných institucí nacházím v jejich zaměření na prevenci. V práci se zabývám problematikou, jak může činnost salesiánských středisek mládeže obohatit a inspirovat dobrou praxi nizkoprahových zařízení pro děti a mládež

Abstract: Low-threshold institutions for children and young people are a relatively young social service. In the Czech environment there has not been so far developed a strong tradition of working with unorganized young people who are endangered by their own risky way of behaviour. Low-threshold services specialists are intensively creating effective methods of work with this target group. The Society of St. Francis de Sales has a many years? experience of working with young people. Salesians in Salesian Youth Centres are devoted not only to pastoration but also to organizing free time of children and young people. I find a common ground of both above mentioned institutions in their focus on prevention. The work is about the theme how the activities of Salesians centres can enrich young people and inspire good practice in low-threshold institutions for children and young people

Klíčová slova: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, děti a mládež ohrožené nežádoucími jevy, Česká asociace streetwork, poruchy chování, kontaktní práce, terenní sociální práce s mládeží, Společnost Františka Saleského, Česká Salesiánská provincie, Don Bosko, preventivní systém, salesiánské středisko mládeže, aspekty práce s mládeží v salesiánském středisku mládeže, dobrá praxe nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Keywords: Low-threshold institutions for children and young people, children and young people endangered by harmful phenomena, Czech Association Outreach-work (Street Work), behaviour disorders, field social work with the youth, The Society of St. Francis de Sales, The Czech Salesian Province, Don Bosco, system of prevention, Salesian Youth Centre, aspects of work with young people in a Salesian Youth Centre, good practice of a low-threshold institution for children and young people

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Michal Umlauf
  • Oponent: Jakub Doležel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:41, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz