Theses 

Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice – Renata FATKHULLINA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Renata FATKHULLINA

Bakalářská práce

Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice

The perception of remittances and the circular labour migration in the Czech republic

Anotace: Tématem dané bakalářské práce je cirkulační pracovní migrace a vnímání remitencí migranty z některých zemí postsovětského prostoru (Ruska, Ukrajiny a Běloruska) a jejich rodinami. Cílem dané práce bylo zjistit jak remitence ovlivňují plánování rodinného rozpočtu cirkulačních pracovních migrantů, jak jsou remitence rodinou vnímané a jestli je cirkulační pracovní migrace pro migranty celorodinným fenomenem a strategií nebo je to individuální rozhodnutí a migrant živí sebe sama. V teoretické části dané práce jsou popsány koncepty pracovní migrace v kontextu České republiky, cirkulační migrace a remitencí. V empirické části je použit smíšený výzkum, což znamená mix kvantitativní a kvalitativní metody. Nástrojem k sebrání kvantitativních dat slouží dotazníkové šetření mezi pracovními migranty v ČR prováděné pomoci internetového dotazníku a metody face to face. Kvalitativní data jsou sebraná pomoci polo-strukturovaných rozhovorů prováděných mezi cirkulačními pracovními migranty se zaměstnáním nepotřebujícím vysokou kvalifikaci.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is circular labor migration and remittance perception of migrants from several countries of post-Soviet space (Russia, Ukraine and Belarus) and their families. The aim of this work was to find out how remittances affect the planning of family budgets of migrant labor migrants, how remittances are perceived by their families and whether circular labor migration is a whole-family phenomenon and strategy for migrants or it is an individual decision. The theoretical part of the thesis describes the concepts of labor migration in the context of the Czech Republic, circular migration and remittance. The empirical part uses mixed research, which means a mix of quantitative and qualitative methods. The tool for quantitative data collection is a questionnaire survey among labor migrants in the Czech Republic carried out by means of an internet questionnaire and the face to face method. Qualitative data are collected through semi-structured interviews conducted between circular labor migrants with jobs not requiring high qualifications.

Klíčová slova: pracovní migrace, cirkulační pracovní migrace, remitence, migrace v České republice, ruští migranti, ukrajinští migranti, běloruští migranti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77796 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

FATKHULLINA, Renata. Vnímání remitencí a cirkulační pracovní migrace v České republice. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz