Lukáš Doležel

Bachelor's thesis

Portace programátoru USBPICPROG na miktopočítač řady PIC24x

USBPICPROG Porting to a New PIC24x Microcontroller Line
Abstract:
Práce je zaměřena na portaci otevřeného projektu programátoru Usbpicprog na novější verzi mikrokontroléru, z důvodu větší dostupné paměti pro další rozšiřování ovládacího firmwaru a zároveň nahrazení komunikačního protokolu USB využívající knihovnu libusb, za komunikaci pomocí USB CDC, který využívá rozhraní USB, ale ke komunikaci využívá sériovou komunikaci.
Abstract:
The thesis is focused on porting the open source project of the programmer Usbpicprog to a newer version of the microcontroller because of the more available memory for further expansion of the control firmware while replacing the USB communication protocol using libusb libraries for USB CDC communication using USB interface but for communication using serial communication.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Petr Olivka
  • Reader: Radek Novák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika