Theses 

Ověření možnosti využití dat z laserového mobilního mapovacího systému při přepracování analogové katastrální mapy – Alexandra Štrohalmová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alexandra Štrohalmová

Diplomová práce

Ověření možnosti využití dat z laserového mobilního mapovacího systému při přepracování analogové katastrální mapy

Verification of the Data Usage of Mobile Laser Mapping System at Revision of the Analog Cadastral Maps

Anotace: Diplomová práce seznamuje v teoretické části s technologií mobilního mapovacího systému a s metodami laserového skenování. Uvádí způsoby určování polohy, druhy kartografických zobrazení a souřadnicových systémů kvůli situaci, kdy sběr dat je pořizován v ETRS89 a potom transformován do S-JTSK. V praktické části popisuje návrh identických bodů a zaměření kontrolních bodů. Práce se zabývá charakteristikou MMS, principem sběru dat, relativním usazením bodového mračna a absolutní optimalizací trajektorie MMS. Důležitou činností je vektorizace a transformace bodů do S-JTSK. Závěrem se práce věnuje určení a ověření přesnosti MMS, časové náročnosti a zhodnocení využití dat při obnově katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy.

Abstract: The thesis introduces in its theoretical part the technology of mobile mapping system and the methods of laser scanning. It defines the ways of positioning, kinds of cartographical views and grid systems due to the situation of collecting data from ETRS89 and afterwards their transforming into S-JTSK. The practical part describes the proposal of identical points and the fixing of control points. The thesis focuses on the characteristics of MMS, the principle of data collection, relative settling of the point cloud and absolute optimization of MMS trajectory. The important activity is points vectorization and transformation into S-JTSK. In conclusion the thesis solves the determination and verification of the MMS accuracy, time-consuming and evaluation of data usage during renewal of the cadastral register by revision of analogue cadastral maps.

Klíčová slova: mapování, skenování, GNSS, MMS, mračno bodů, trajektorie, transformace, přesnost

Keywords: mapping, scanning, GNSS, MMS, point cloud, trajectory, transformation, accuracy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Stanislav Žofka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2018 21:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz