Světlana Vavríková

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři

The Instruments of Marketing Communications for selected target group – Seniors
Abstract:
Tématem bakalářské práce jsou prostředky marketingové komunikace a jejich vliv na seniory. V první části práci je věnována pozornost marketingové komunikaci a nástroji komunikačního mixu. Z velké části je teoretická část věnována seniorům a jejich životnímu stylu, také je zde popsáno nákupní chování seniorů a ovlivnění seniorů reklamou. Také je zde popsaný marketing zaměřený na seniory a firmy, které …more
Abstract:
The bachelor work deals with the means of marketing communication and their influence on the elderly. The first part of the work is devoted to marketing communication and the tools of the communication mix. The theoretical part is mostly concerned with seniors and their lifestyle. It also describes the buying habits of seniors and the influence of advertising on seniors, as well as marketing focusing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní