Marie SMÉKALOVÁ

Bakalářská práce

Modalita a sémantika anglických modálních sloves

Modality and the Semantics of English Modal Verbs
Abstract:
The aim of this study is to examine the semantics of modal verbs within a wider context of modality, and to present an insight on this undoubtedly interesting language area concerned with the speaker?s subjective perception of the surrounding world. The thesis also inevitably touches the wider spheres of modality as an attitude of the speaker and demonstrates how this linguistic strategy appears in …více
Abstract:
Cílem této studie zaměřené na sémantiku modálních sloves je předložit náhled na tuto nepochybně zajímavou oblast jazyka, kde se v promluvě projevuje subjektivní vnímání a vztah mluvčího ke svému okolí. Práce se taktéž ze své podstaty nevyhnutelně dotýká širší oblasti modality jako postoje mluvčího a zkoumá, jak se tato komunikační strategie projevuje v naší interakci. V návaznosti na teoretický základ …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irmgard Kolinská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMÉKALOVÁ, Marie. Modalita a sémantika anglických modálních sloves. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta