Theses 

Optimalizace kapitálové struktury podniku Fortuna game, a.s. – Lucie Lernerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Lucie Lernerová

Bakalářská práce

Optimalizace kapitálové struktury podniku Fortuna game, a.s.

Optimization of capital structure of The FORTUNA GAME a.s.

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci kapitálové struktury vybraného podniku a výhodnosti využití cizích zdrojů pro dosažení nižších nákladů na kapitál. Práce aplikuje metodiku průměrných kapitálových nákladů (WACC) dle klasické teorie, která vychází z "U" křivky. Pro komplexní zhodnocení finančního zdraví a vývoje ve sledovaném období je v práci využito matematicko-statických metod finanční analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýzy a poměrových ukazatelů. Zásady bilančních pravidel financování jsou v práci zahrnuty jako kontrola splnění doporučovaných kritérií při rozhodování o míře zadlužení. Práce dochází k závěru, že společnost by při vyšší míře zadlužení nesla nižší náklady na kapitál. Nicméně při předpokládaných mírách úrokových sazeb by nemusela dosáhnout vymezené výše kapitálu, a tak snížit své náklady na kapitál.

Abstract: This bachelor's thesis devotes to optimization of the capital structure of the chosen company and advantage of using liabilities to achieve lower costs of capital. The bachelor's thesis uses the method of weighted average cost of capital according to classic theory which is based on "U" curve. For a comprehensive evaluation financial health and development in the period are used mathematical-statistical methods of financial analysis, specifically horizontal and vertical analysis and financial ratios. Principles of balance funding rules are included as inspection of compliance with the recommended criteria in determining on the level of debt. The bachelor's thesis concludes that at the higher level of debt the company could bear lower cost of capital. Nevertheless under the assumed interest rates the company did not have to achieve defined amount of capital and thus reduce their cost of capital.

Klíčová slova: náklady, zadlužení, optimalizace, kapitál

Keywords: costs, capital, debt, optimization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Petra Štamfestová
  • Oponent: Michaela Milátová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41764

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz